Thống kê

THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG THÔNG QUA NĂM 2011 – 2018

Năm Container Hành khách
(Teus) (Người)
2011 114,373 38,190
2012 144,555 56,746
2013 167,447 115,912
2014 227,367 108,279
2015 258,000 51,891
2016 318,654 136,459
2017 349,005 148,000
2018 370.017 200.058