Thông tin cổ đông

27/11/2018CBTT – Làm rõ nội dung CBTT tại Công văn số 1004/CBTT-CĐN ngày 23/11/2018.
23/11/2018CBTT – Thay đổi lần 5 giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
17/08/2018 Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
17/08/2018Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
18/6/2018CBTT-Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
11/5/2018Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017
7/5/2018 Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017
24/4/20181. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

2. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

18/4/2018Nghị quyết về việc sửa đổi, ghi tăng vốn điều lệ
17/4/2018Tài liệu Đại hội cổ đông thương niên năm 2018

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và chương trình kế hoạch công tác năm 2018

2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

4. Tờ Trình Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng 2018

13/04/2018CBTT_Giấy Mời Đại Hội Đồng  Cổ Đông thương niên Năm 2018
06/4/2018Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 
06/4/2018 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/3/2018CBTT_Nghị quyết của HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết
20/3/2018CBTT_Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (1 ; 2)
31/1/2018CBTT-Gia hạn thời gian thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
5/1/2018CBTT-Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành đối với cổ đông chưa lưu ký

 

File đính kèm: 

HD Chuyen Nhuong QM.doc

Giay chuyen nhuong quyen mua CK-CDN.doc

Giay dang ky mua CK CDN- chua mo TK tai Cty CK.doc

19/12/2017CBTT Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
18/12/2017Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
18/12/2017Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (1, 2)
29/11/2017CBTT-Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
18/7/2017Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
09/5/2017Thông báo Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2016
13/4/20171. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017

 

2. Biên bản ĐHCĐ 2017

 

3. Bảng kê chi tiết bổ sung sửa đổi điều lệ

 

4. Tờ trình ĐHCĐ 2017

 

5. Tờ trình phương án tăng vốn 2017

 

6. Bà Phan Thị Nhị Hà – TV BKS được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty ( Trang 1 2 3 )

 

7. Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Kiều Oanh-Thành viên ban kiểm soát

11/04/20171. Đề cử thành viên ban kiểm soát

 

2. Lý lịch bà Phan Thị Nhị Hà (Trang 1 2 3 4)

 

3. Lý lịch bà Trần Thị Kiều Oanh (Trang 1 2 3)

03/04/171. Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2017

 

2. Báo của của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

3. Báo cáo của Ban Giám đốc 

31/03/2017Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
10/3/2017CBTT: Ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16/2/20171. CBTT_Công tác cán bộ

 

2. HĐQT có Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 16/2/2016 về công tác cán bộ

 

3. Thông báo chức danh và chữ ký của ông Trần Lê Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

15/02/2017Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Lê Tuấn-Trưởng ban Kiểm soát
9/12/2016Thông báo chức danh và chữ ký của ông Lương Đình Minh-Phụ trách HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
1/12/2016CBTT_Công tác cán bộ
23/11/2016Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu CTCP Cảng Đà Nẵng
21/11/20161. CBTT_Về việc hủy niêm yết trên sàn Upcom và chấp thuận niêm yết trên sàn HNX

 

2. CBTT_Hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ 25/11/2016

 

3. CBTT_Chấp thuận niêm yết cổ phiểu Cảng Đà Nẵng

12/10/2016CBTT-Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
06/10/2016CBTT-Thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng từ ngày 01/12/2016
29/07/2016CBTT-Ký Hợp đồng xây dựng công trình
20/06/2016http://www.nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-chinhsach/item/29899802-cong-bo-danh-sach-86-co-phieu-trong-bang-upcom-premium.html
14/06/2016Ngày 13/06/2016, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng có nghị quyết số 556/NQ-HĐQT có nội dung thống nhất lựa chọn sàn niêm yết cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
08/06/2016Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH KPMG
07/06/2016Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cảng Đà Nẵng
03/06/20161. Bổ nhiệm ông Dương Đức Xuân-Giám đốc Xí nghiệp Cảng Tiên Sa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng-Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng nghĩ hưu hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 01/06/2016
27/05/2016Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần XD và TM Cảng Đà Nẵng
26/05/2016Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần tàu lai
25/05/2016Công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng
24/05/2016Công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng
18/05/2016Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015
12/05/2016Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
05/05/2016Thông tin đấu giá CP của cảng Đà Nẵng tại Cty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng:

1. Cáo bạch  2. Quy chế đấu giá  3. Đăng báo

05/05/2016Thông tin đấu giá CP của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

1. Cáo bạch  2. Quy chế đấu giá  3. Đăng báo

03/05/2016Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan
27/04/20161.Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2.Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

26/04/2016   Cập nhật:

1. Tờ trình đại hội cổ đông 

2. Báo cáo của Ban giám đốc 

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

25/04/2016Lý lịch Trần Lê Tuấn

Đề cử Trần Lê Tuấn

20/04/2016Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN quý I /2016 so với cùng kỳ
11/04/2016Công bố thông tin       Thư mời Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Đơn xin đề cử ứng cử tham gia Ban kiểm soát     
30/03/2016Bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính Kế toán
25/03/2016Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng 
25/03/2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng
18/03/2016Thoái vốn tại các công ty con   1.Danantug   2.Cotraco  3.Danalog
27/11/2015Nghị quyết phê duyệt kế hoạch Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận năm 2016 (công bố thông tin)
01/10/2015Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
16/09/2015Nghị quyết thoái vốn tại công ty COTRACO và DANATUG
03/09/2015Thay đổi Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
07/07/2015Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015
03/07/2015Nghị quyết dự án Cảng Tiên sa giai đọan II
03/07/2015Biên bản kiểm phiếu dự án Cảng Tiên sa giai đọan II
03/07/2015Công bố thông tin phê duyệt dự án Cảng Tiên sa giai đọan II
01/07/2015Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Cảng Đà Nẵng
03/06/2015Báo cáo thẩm tra dự án Tiên sa Giai đọan II 
03/06/2015Sở giao thông vận tải thẩm định 
03/06/2015FS Tiên sa Giai đọan II
03/06/2015Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Dự án ĐTXD Công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa(GĐ2) 
03/06/2015Thông báo kết quả giao dịch-Bà Phan Thị Kim Dung  (14/05/2015)
03/06/2015Thông báo trả cổ tức năm 2014(Từ ngày 25/7/2014-31/12/2014)  Công bố thôn g tin
04/05/2015Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán     
21/04/2015Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     
21/04/2015Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015   
21/04/2015Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  (21/04/15)
10/04/2015Tài liệu ĐHCĐ năm 2015-Qui chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2015
03/06/2015Tài liệu ĐHCĐ năm 2015-Báo cáo Ban kiểm soát
03/06/2015Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo họat động HĐQT
03/06/2015 Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo của Ban điều hành
05/04/2015Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015   
17/3/2015Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4  
12/03/2015Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng