Ngành nghề kinh doanh

– Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

– Dịch vụ lưu và cho thuê kho bãi

– Lai dắt, hỗ trợ tàu tại cảng

– Vận tải đường bộ

– Cung ứng xăng dầu

– Sửa chữa phương tiện vận tải

– Kinh doanh các dịch vụ hàng hải khác