Cầu bến

Tổng số chiều dài bến: 1.700 mét

Luồng vào cảng: 6,3km từ điểm hoa tiêu, độ sâu -11m, với đê chắn sóng dài 450 mét.

Khu vực Tiên Sa

Tổng số chiều dài bến: 1.700 mét

Luồng vào cảng: 6,3km từ điểm hoa tiêu, độ sâu -11m, với đê chắn sóng dài 450 mét.

 

  • Tổng diện tích bãi: 18ha, Bãi Container: 83,309 mét vuông.
  • Bến 1: 210 mét, độ sâu: 11,5 mét
  • Bến 2: 210 mét, độ sâu: 10 mét
  • Bến 3: 185 mét, độ sâu: 10 mét
  • Bến 4: 185 mét, độ sâu: 11 mét
  • Bến 5: 225m và 01 trụ tựa để tiếp nhận tàu dài đến 335m, độ sâu: 12 mét
  • Bến 7a:   93 mét là bến liền bờ độ sâu: 5 mét
  • Bến 7b:   84 mét là bến liền bờ độ sâu: 5 mét
  • Bến 6: 310 mét, độ sâu: 14,3 mét
  • Bến 8: 190 mét, độ sâu: 11m

Năng lực khai thác

Tàu khách tới 150,000 GT

 

Năng lực khai thác: 10 triệu tấn/ năm

 

Tàu khách tới 150,000 GT

 

Năng lực khai thác: 10 triệu tấn/ năm