Cầu bến

Tổng số chiều dài bến: 1.7 km

Luồng vào cảng: 6,3km từ vùng đón trả hoa tiêu, độ sâu 11m, với đê chắn sóng dài 450 mét.

Bấm vào đây để xem thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đà Nẵng

Khu vực Tiên Sa

Tổng số chiều dài bến: 1.7 km

Luồng vào cảng: 6,3km từ vùng đón trả hoa tiêu, độ sâu 11m, với đê chắn sóng dài 450 mét.

Tổng diện tích bãi: 20ha với 16ha bãi Container ( bao gồm đường nội bộ bên trong bãi )

Bao gồm các cầu cảng sau:

  • Cầu cảng TIÊN SA 1A (TS1A): 210 mét, độ sâu: 11 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 1B (TS1B): 210 mét, độ sâu: 10 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 2A (TS2A): 185 mét, độ sâu: 10 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 2B (TS2B): 185 mét, độ sâu: 11 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 3 (TS3): 225 mét, độ sâu: 12 mét và 01 trụ tựa để tiếp nhận tàu khách đến 335M
  • Cầu cảng TIÊN SA 4 (TS4) : 310 mét, độ sâu: 14.3 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 5 (TS5) : 190 mét, độ sâu: 11 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 7A (TS7A): 94 mét, độ sâu: 5 mét
  • Cầu cảng TIÊN SA 7B (TS7B): 85 mét, độ sâu: 5 mét

Bấm vào đây để tải sơ đồ cầu bến mới nhất tại XN Cảng Tiên Sa

Năng lực khai thác

 

Năng lực khai thác: 12 triệu tấn/ năm

 

Tàu container 50,000 DWT

 

Tàu khách tới 170,000 GT