Iso 9001:2000

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CẢNG ĐÀ NẴNG

 

Đảm bảo không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn. Xem khách hàng là người quyết định sự tồn tại và phát triển Cảng Đà Nẵng

Không ngừng cải tiến và hòan thiện công nghệ xếp dỡ, công tác quản lý và nguồn lực nhằm tăng năng suất, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng

Đảm bảo các điều kiện cho tàu cập cảng an tòan và thuận lợi, hàng hóa qua cảng Đà Nẵng không hao hụt số lượng, suy giảm chất lượng.

Nâng cao hiệu quả trong họat động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Đảm bảo các bộ phận thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo những nguyên tắc và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

Đảm bảo các nguồn lực và duy trì hệ thống