Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

NoVesselShipping LineAgentETA
1VINAFCO 26VFCVINAFCO01/12/2018
2YM INSTRUCTIONYMLVICONSHIP01/12/2018
3LADY OF LUCKMCCSAIGONSHIP DANANG01/12/2018
4ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/12/2018
5HAIAN SONGHACTHACT DANANG02/12/2018
6WANHAI 262WANHAIWANHAI DANANG02/12/2018
7IWASHIROSAMUDERAASIATRANS DANANG02/12/2018
8ST MARYWANHAIWANHAI DANANG03/12/2018
9PACIFIC PEARLGMDGEMADEPT03/12/2018
10TORRES STRAITMCCSAIGONSHIP DANANG04/12/2018
11MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG04/12/2018
12NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/12/2018
13KUO LUNGSITCSAFI DANANG05/12/2018
14WANHAI 263WANHAIWANHAI DANANG05/12/2018
15YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP06/12/2018
16HAIAN SONGHACTHACT DANANG06/12/2018
17UNI PRUDENTEMCVICONSHIP06/12/2018
18WANHAI 272WANHAIWANHAI DANANG06/12/2018
19VINALINES DIAMONDBIENDONGVIETFRACHT DANANG07/12/2018
20PERTH BRIDGESITCSAFI DANANG07/12/2018
21HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/12/2018
22YM HEIGHTSYMLVICONSHIP08/12/2018
23CAPE QUESTMCCSAIGONSHIP DANANG08/12/2018
24VINAFCO 28VFCVINAFCO08/12/2018
25M. VISHIPVFCVINAFCO08/12/2018
26NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/12/2018
27WANHAI 265WANHAIWANHAI DANANG09/12/2018
28WANHAI 207WANHAIWANHAI DANANG09/12/2018
29BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT09/12/2018
30VINAFCO 26VFCVINAFCO10/12/2018
31PACIFIC GRACEGMDGEMADEPT10/12/2018
32AS SOPHIAMCCSAIGONSHIP DANANG11/12/2018
33HAIAN PARKHACTHACT DANANG11/12/2018
34PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/12/2018
35WISDOM GRACESITCSAFI DANANG12/12/2018
36WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG12/12/2018
37MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG12/12/2018
38INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD13/12/2018
39AS ROBERTAYMLVICONSHIP13/12/2018
40VINALINES DIAMONDBIENDONGVIETFRACHT DANANG14/12/2018
41SITC INCHONSITCSAFI DANANG14/12/2018
42YM HARMONYYMLVICONSHIP14/12/2018
43NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE14/12/2018
44NEAPOLISEMCVICONSHIP14/12/2018
45LADY OF LUCKMCCSAIGONSHIP DANANG15/12/2018
46WANHAI 206WANHAIWANHAI DANANG16/12/2018
47M. VISHIPVFCVINAFCO16/12/2018
48IWASHIROSAMUDERAASIATRANS DANANG16/12/2018
49INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD16/12/2018
50HAIAN PARKHACTHACT DANANG16/12/2018
51NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE17/12/2018
52VINAFCO 28VFCVINAFCO17/12/2018
53PACIFIC PEARLGMDGEMADEPT17/12/2018
54MCC SEOULMCCSAIGONSHIP DANANG18/12/2018
55MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG18/12/2018
56VINAFCO 26VFCVINAFCO19/12/2018
57KUO LUNGSITCSAFI DANANG19/12/2018
58WANHAI 261WANHAIWANHAI DANANG19/12/2018
59UNI PRUDENTEMCVICONSHIP19/12/2018
60YM INSTRUCTIONYMLVICONSHIP20/12/2018
61WANHAI 271WANHAIWANHAI DANANG20/12/2018
62PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE20/12/2018
63HAIAN SONGHACTHACT DANANG21/12/2018
64VAN HUNGBIENDONGVIETFRACHT DANANG21/12/2018
65YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP21/12/2018
66HYUNDAI HARMONYSITCSAFI DANANG21/12/2018
67CAPE QUESTMCCSAIGONSHIP DANANG22/12/2018
68NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE22/12/2018
69WANHAI 262WANHAIWANHAI DANANG23/12/2018
70ST MARYWANHAIWANHAI DANANG23/12/2018
71BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT23/12/2018
72PACIFIC GRACEGMDGEMADEPT24/12/2018
73MCC DHAKAMCCSAIGONSHIP DANANG25/12/2018
74VINAFCO 28VFCVINAFCO25/12/2018
75M. VISHIPVFCVINAFCO25/12/2018
76MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG25/12/2018
77WANHAI 263WANHAIWANHAI DANANG26/12/2018
78NEAPOLISEMCVICONSHIP26/12/2018
79WISDOM GRACESITCSAFI DANANG26/12/2018
80WANHAI 272WANHAIWANHAI DANANG27/12/2018
81YM HEIGHTSYMLVICONSHIP27/12/2018
82HAIAN SONGHACTHACT DANANG27/12/2018
83VINAFCO 26VFCVINAFCO28/12/2018
84BIENDONG STARBIENDONGVIETFRACHT DANANG28/12/2018
85AS ROBERTAYMLVICONSHIP28/12/2018
86PERTH BRIDGESITCSAFI DANANG28/12/2018
87LADY OF LUCKMCCSAIGONSHIP DANANG29/12/2018
88WANHAI 265WANHAIWANHAI DANANG30/12/2018
89IWASHIROSAMUDERAASIATRANS DANANG30/12/2018
90HAIAN BELLHACTHACT DANANG31/12/2018
91PACIFIC PEARLGMDGEMADEPT31/12/2018
92WANHAI 207WANHAIWANHAI DANANG31/12/2018

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

TP Khai thác (Ông Lê Công Anh)