Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JUNE 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1PELICANYMLVIETFRACHT DANANG06/01/2020
2SITC MOJISITCSAFI DANANG06/01/2020
3MCC CEBUMCCSAIGONSHIP DANANG06/02/2020
4HAIAN SONGHACTHACT DANANG06/02/2020
5SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/03/2020
6WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG06/03/2020
7WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG06/03/2020
8HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG06/04/2020
9BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/04/2020
10ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG06/04/2020
11YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG06/04/2020
12VINAFCO 26VFCVINAFCO06/05/2020
13YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG06/05/2020
14SITC HAKATASITCSAFI DANANG06/05/2020
15VINAFCO 28VFCVINAFCO06/06/2020
16SITC HEBEISITCSAFI DANANG06/06/2020
17ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/06/2020
18MOUNT BUTLERCMAGEMADEPT06/06/2020
19HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/06/2020
20HAIAN SONGHACTHACT DANANG06/06/2020
21M.VINAFCOVFCVINAFCO06/07/2020
22BIENDONG MARINERVLCVIETFRACHT DANANG06/07/2020
23EVER BONUSEMCVICONSHIP06/07/2020
24UNI PATRIOTEMCVICONSHIP06/07/2020
25OPHELIACMAGEMADEPT06/07/2020
26WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG06/08/2020
27SITC YANTAISITCSAFI DANANG06/08/2020
28MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG06/09/2020
29LA TOURMSCVANTAGE DANANG06/10/2020
30TRIESTE TRADERMCCSAIGONSHIP DANANG06/10/2020
31TBNMCCSAIGONSHIP DANANG06/10/2020
32WANHAI 173WANHAI WANHAI DANANG06/10/2020
33MAX KUDOIALCAT TUONG CO.,LTD06/10/2020
34HAIAN SONGHACTHACT DANANG06/10/2020
35NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/10/2020
36HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/11/2020
37YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG06/11/2020
38BIENDONG MARINERVLCVIETFRACHT DANANG06/11/2020
39WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG06/11/2020
40YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG06/12/2020
41KUO LUNGSITCSAFI DANANG06/12/2020
42INSPIRETSLVICONSHIP06/13/2020
43VINAFCO 26VFCVINAFCO06/13/2020
44ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/13/2020
45SITC HAINANSITCSAFI DANANG06/13/2020
46CNC MARSCMAGEMADEPT06/14/2020
47ADVANCEEMCVICONSHIP06/14/2020
48HAIAN SONGHACTHACT DANANG06/14/2020
49HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/14/2020
50VINAFCO 28VFCVINAFCO06/14/2020
51VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG06/14/2020
52EVER BOOMYEMCVICONSHIP06/14/2020
53RESURGENCESITCSAFI DANANG06/15/2020
54M.VINAFCOVFCVINAFCO06/15/2020
55WANHAI 221IALCAT TUONG CO.,LTD06/15/2020
56MCC CEBUMCCSAIGONSHIP DANANG06/16/2020
57SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG06/17/2020
58SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/17/2020
59TBNMCCSAIGONSHIP DANANG06/17/2020
60WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG06/17/2020
61IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD06/18/2020
62YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG06/18/2020
63NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/18/2020
64HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/19/2020
65SITC HAKATASITCSAFI DANANG06/19/2020
66YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG06/19/2020
67HAIAN MINDHACTHACT DANANG06/20/2020
68ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/20/2020
69GREEN SEAZIMHEADWAY06/20/2020
70SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG06/20/2020
71OPHELIACMAGEMADEPT06/21/2020
72EVER COREEMCVICONSHIP06/21/2020
73BIENDONG MARINERVLCVIETFRACHT DANANG06/21/2020
74BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/21/2020
75EVER BEADYEMCVICONSHIP06/21/2020
76FUTUREEMCVICONSHIP06/22/2020
77VINAFCO 26VFCVINAFCO06/22/2020
78M.VINAFCOVFCVINAFCO06/22/2020
79PELICANYMLVIETFRACHT DANANG06/22/2020
80SITC MOJISITCSAFI DANANG06/22/2020
81HAIAN BELLHACTHACT DANANG06/23/2020
82VINAFCO 28VFCVINAFCO06/23/2020
83MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG06/23/2020
84WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG06/24/2020
85WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG06/24/2020
86HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG06/24/2020
87LA TOURMSCVANTAGE DANANG06/24/2020
88YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG06/25/2020
89HAIAN MINDHACTHACT DANANG06/25/2020
90ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG06/25/2020
91BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/25/2020
92NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/26/2020
93KUO LUNGSITCSAFI DANANG06/26/2020
94YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG06/26/2020
95SITC HEBEISITCSAFI DANANG06/27/2020
96HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/27/2020
97MOUNT BUTLERCMAGEMADEPT06/27/2020
98PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/28/2020
99EVER BLOOMEMCVICONSHIP06/28/2020
100CNC MARSCMAGEMADEPT06/28/2020
101UNI PATRIOTEMCVICONSHIP06/28/2020
102HAIAN BELLHACTHACT DANANG06/28/2020
103BIENDONG MARINERVLCVIETFRACHT DANANG06/28/2020
104SITC YANTAISITCSAFI DANANG06/29/2020
105WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG06/29/2020
106VINAFCO 26VFCVINAFCO06/29/2020
107MCC CEBUMCCSAIGONSHIP DANANG06/30/2020
108M.VINAFCOVFCVINAFCO06/30/2020
109VINAFCO 28VFCVINAFCO06/30/2020
110ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/30/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)