Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
MAY 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/05/2019
2HAIAN BELLHACTHACT DANANG02/05/2019
3AS ROBERTAYMLVICONSHIP02/05/2019
4MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG02/05/2019
5VINAFCO 26VFCVINAFCO02/05/2019
6WANHAI 263WANHAIWANHAI DANANG02/05/2019
7BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG02/05/2019
8WANHAI 272WANHAIWANHAI DANANG02/05/2019
9WANHAI 303WANHAIWANHAI DANANG02/05/2019
10SITC HAIPHONGSITCSAFI DANANG03/05/2019
11WISDOM GRACESITCSAFI DANANG03/05/2019
12FUTUREMCCSAIGONSHIP DANANG04/05/2019
13YM HARMONYYMLVICONSHIP04/05/2019
14PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/05/2019
15SUNSHINE BANDAMASAMUDERAASIATRANS DANANG05/05/2019
16ADVANCEEMCVICONSHIP05/05/2019
17MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG06/05/2019
18SITC MOJISITCSAFI DANANG06/05/2019
19HAIAN SONGHACTHACT DANANG06/05/2019
20WANHAI 216WANHAIWANHAI DANANG06/05/2019
21BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/05/2019
22HAIAN BELLHACTHACT DANANG08/05/2019
23VINAFCO 26VFCVINAFCO08/05/2019
24WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG08/05/2019
25M. VINAFCOVFCVINAFCO09/05/2019
26MSC MARIA PIAMSCVANTAGE DANANG09/05/2019
27YM HAWKYMLVICONSHIP09/05/2019
28BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG09/05/2019
29WANHAI 305WANHAIWANHAI DANANG09/05/2019
30INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD09/05/2019
31NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/05/2019
32SITC DANANGSITCSAFI DANANG10/05/2019
33KUO LUNGSITCSAFI DANANG10/05/2019
34MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG11/05/2019
35YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP11/05/2019
36HAIAN SONGHACTHACT DANANG11/05/2019
37BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT12/05/2019
38SPRINTEREMCVICONSHIP12/05/2019
39HAIAN BELLHACTHACT DANANG12/05/2019
40PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE13/05/2019
41VINAFCO 26VFCVINAFCO13/05/2019
42VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG13/05/2019
43MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG15/05/2019
44WANHAI 265WANHAIWANHAI DANANG15/05/2019
45WANHAI 271WANHAIWANHAI DANANG15/05/2019
46BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG16/05/2019
47IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD16/05/2019
48M. VISHIPVFCVINAFCO17/05/2019
49SITC INCHONSITCSAFI DANANG17/05/2019
50WISDOM GRACESITCSAFI DANANG17/05/2019
51YM HEIGHTSYMLVICONSHIP17/05/2019
52VINAFCO 26VFCVINAFCO17/05/2019
53NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE18/05/2019
54FUTUREMCCSAIGONSHIP DANANG18/05/2019
55AS ROBERTAYMLVICONSHIP18/05/2019
56HAIAN SONGHACTHACT DANANG18/05/2019
57SUNSHINE BANDAMASAMUDERAASIATRANS DANANG19/05/2019
58PROGRESS CEMCVICONSHIP19/05/2019
59HAIAN PARKHACTHACT DANANG19/05/2019
60AS LEONASITCSAFI DANANG20/05/2019
61SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG20/05/2019
62TBAWANHAIWANHAI DANANG20/05/2019
63BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG20/05/2019
64PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE21/05/2019
65MSC MARIA PIAMSCVANTAGE DANANG22/05/2019
66VINAFCO 26VFCVINAFCO22/05/2019
67WANHAI 263WANHAIWANHAI DANANG22/05/2019
68WANHAI 272WANHAIWANHAI DANANG22/05/2019
69BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG23/05/2019
70WANHAI 303WANHAIWANHAI DANANG23/05/2019
71SITC HAIPHONGSITCSAFI DANANG24/05/2019
72KUO LUNGSITCSAFI DANANG24/05/2019
73YM HARMONYYMLVICONSHIP24/05/2019
74MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG25/05/2019
75YM HAWKYMLVICONSHIP25/05/2019
76HAIAN BELLHACTHACT DANANG25/05/2019
77VINAFCO 26VFCVINAFCO25/05/2019
78NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE26/05/2019
79HAIAN SONGHACTHACT DANANG26/05/2019
80BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT26/05/2019
81ADVANCEEMCVICONSHIP26/05/2019
82M. VISHIPVFCVINAFCO27/05/2019
83VINAFCO 28VFCVINAFCO27/05/2019
84SITC MOJISITCSAFI DANANG27/05/2019
85WANHAI 216WANHAIWANHAI DANANG27/05/2019
86VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG27/05/2019
87PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE29/05/2019
88MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG29/05/2019
89WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG29/05/2019
90VINAFCO 26VFCVINAFCO30/05/2019
91BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG30/05/2019
92WANHAI 305WANHAIWANHAI DANANG30/05/2019
93INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD30/05/2019
94YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP31/05/2019
95SITC DANANGSITCSAFI DANANG31/05/2019
96WISDOM GRACESITCSAFI DANANG31/05/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)