Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
OCTOBER 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1HAIAN LINKHACTHACT DANANG10/02/2020
2VINALINES DIAMONDVLCVIETFRACHT DANANG10/02/2020
3M.VINAFCOVFCVINAFCO10/02/2020
4ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY10/02/2020
5SITC HAKATASITCSAFI DANANG10/02/2020
6YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG10/02/2020
7YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG10/02/2020
8MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/03/2020
9SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG10/03/2020
10PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT10/03/2020
11GREEN SEAZIMHEADWAY10/03/2020
12NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/04/2020
13VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP10/04/2020
14EVER BOOMYEMCVICONSHIP10/04/2020
15HAIAN MINDHACTHACT DANANG10/04/2020
16APL PUSANCMAGEMADEPT10/04/2020
17VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG10/05/2020
18VINAFCO 26VFCVINAFCO10/05/2020
19FUTUREEMCVICONSHIP10/05/2020
20SITC MOJISITCSAFI DANANG10/05/2020
21YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG10/05/2020
22SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG10/06/2020
23HAIAN TIMEHACTHACT DANANG10/06/2020
24VINAFCO 28VFCVINAFCO10/06/2020
25LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/06/2020
26ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/07/2020
27TC SYMPHONYZIMHEADWAY10/07/2020
28WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG10/07/2020
29MCC TAPEIMCCSAIGONSHIP DANANG10/07/2020
30WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG10/07/2020
31HAIAN MINDHACTHACT DANANG10/08/2020
32YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG10/08/2020
33BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG10/08/2020
34ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG10/08/2020
35VINALINES DIAMONDVLCVIETFRACHT DANANG10/09/2020
36TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG10/09/2020
37M.VINAFCOVFCVINAFCO10/10/2020
38LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/10/2020
39HAIAN BELLHACTHACT DANANG10/10/2020
40SITC HEBEISITCSAFI DANANG10/10/2020
41NORDOCELOTCMAGEMADEPT10/10/2020
42PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT10/10/2020
43ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/11/2020
44VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP10/11/2020
45APL CAIROCMAGEMADEPT10/11/2020
46EVER BEADYEMCVICONSHIP10/11/2020
47PROGRESS CEMCVICONSHIP10/11/2020
48HAIAN VIEWHACTHACT DANANG10/12/2020
49SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG10/12/2020
50SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG10/13/2020
51VINAFCO 26VFCVINAFCO10/13/2020
52VINAFCO 28VFCVINAFCO10/13/2020
53MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/13/2020
54VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG10/13/2020
55HAIAN LINKHACTHACT DANANG10/14/2020
56NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/14/2020
57INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD10/14/2020
58WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG10/14/2020
59WAN HAI 306WANHAI WANHAI DANANG10/15/2020
60YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG10/15/2020
61ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY10/15/2020
62HAIAN MINDHACTHACT DANANG10/16/2020
63IBN AL ABBARYMLVIETFRACHT DANANG10/16/2020
64VINALINES DIAMONDVLCVIETFRACHT DANANG10/16/2020
65HAIAN TIMEHACTHACT DANANG10/17/2020
66MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/17/2020
67SITC HAINANSITCSAFI DANANG10/17/2020
68PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT10/17/2020
69M.VINAFCOVFCVINAFCO10/18/2020
70APL PUSANCMAGEMADEPT10/18/2020
71ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/18/2020
72EVER BLOOMEMCVICONSHIP10/18/2020
73VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP10/18/2020
74ADVANCEEMCVICONSHIP10/18/2020
75SITC DALIANSITCSAFI DANANG10/19/2020
76SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG10/20/2020
77VINAFCO 26VFCVINAFCO10/20/2020
78LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/20/2020
79HAIAN VIEWHACTHACT DANANG10/20/2020
80NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/21/2020
81VINAFCO 28VFCVINAFCO10/21/2020
82TC SYMPHONYZIMHEADWAY10/21/2020
83ASIAN ACEMCCSAIGONSHIP DANANG10/21/2020
84VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG10/21/2020
85HAIAN PARKHACTHACT DANANG10/21/2020
86SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG10/21/2020
87WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG10/21/2020
88INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD10/22/2020
89YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG10/23/2020
90SITC HAKATASITCSAFI DANANG10/23/2020
91VINALINES DIAMONDVLCVIETFRACHT DANANG10/23/2020
92HAIAN MINDHACTHACT DANANG10/24/2020
93HAIAN TIMEHACTHACT DANANG10/24/2020
94LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/24/2020
95PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT10/24/2020
96GREEN SEAZIMHEADWAY10/24/2020
97FUTUREEMCVICONSHIP10/25/2020
98ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/25/2020
99VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP10/25/2020
100APL CAIROCMAGEMADEPT10/25/2020
101EVER BONUSEMCVICONSHIP10/25/2020
102SITC MOJISITCSAFI DANANG10/26/2020
103WAN HAI 216WANHAI WANHAI DANANG10/26/2020
104M.VINAFCOVFCVINAFCO10/26/2020
105SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG10/27/2020
106HAIAN VIEWHACTHACT DANANG10/27/2020
107MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/27/2020
108VINAFCO 26VFCVINAFCO10/27/2020
109WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG10/28/2020
110MCC TAPEIMCCSAIGONSHIP DANANG10/28/2020
111HAIAN MINDHACTHACT DANANG10/28/2020
112NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE10/28/2020
113VINAFCO 28VFCVINAFCO10/28/2020
114TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG10/29/2020
115WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG10/29/2020
116ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY10/29/2020
117VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG10/29/2020
118ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG10/30/2020
119YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG10/30/2020
120VINALINES DIAMONDVLCVIETFRACHT DANANG10/30/2020
121HAIAN TIMEHACTHACT DANANG10/30/2020
122MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG10/31/2020
123NORDOCELOTCMAGEMADEPT10/31/2020
124PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT10/31/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)