ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ

19/07/2023 Giấy xác nhận Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
19/07/2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (thay đổi lần thứ 9)
31/03/2023 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sửa đổi lần 6)
01/10/2021 Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
27/4/2021 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
20/4/2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
20/4/2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
19/4/2021 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sửa đổi lần thứ 5)
05/6/2020 Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
19/6/2019 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (tháng 6/2019)
19/6/2019 Quy chế nội bộ về quản trị công ty
12/4/2017 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (tháng 4/2017)
02/6/2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng(Sửa đổi lần 2)
20/04/2015 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sửa đổi lần thứ 1)
08/9/2015  Quy chế công bố thông tin

24/7/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông

24/7/2014

Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

31/10/2014

Quy chế quản trị công ty

27/7/2014

Thông báo chữ ký

31/10/2014 Quy chế họat động của Hội đồng quản trị