ISO 9001:2000

  1. Đảm bảo không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn. Xem khách hàng là người quyết định sự tồn tại và phát triển Cảng Đà Nẵng.
  2. Không ngừng cải tiến và hoàn thiện công nghệ xếp dỡ, công tác quản lý và nguồn lực nhằm tăng năng suất, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.
  3. Đảm bảo các điều kiện cho tàu cập cảng an toàn và thuận lợi, hàng hóa qua cảng Đà Nẵng không hao hụt số lượng, suy giảm chất lượng.
  4. Nâng cao hiệu quả trong họat động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.
  5. Đảm bảo các bộ phận thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo những nguyên tắc và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
  6. Cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.
  7. Đảm bảo các nguồn lực và duy trì hệ thống.