WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD CHÍNH THỨC THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CẢNG ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2019-2023

Ngày 18/11/2019, tại Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 từ phía Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd.

Ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT – Q.Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và chương trình của Đại Hội

Cụ thể, ngày 07/10/2019, cổ đông Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd có Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023. Sau khi xem xét và đối chiếu với các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng tiến hành các thủ tục bầu cử theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông. Ứng cử viên: Ông CHEN YUNG CHAN, Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý công nghiệp, chuyên gia khai thác Công ty TNHH WANHAI Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Cảng Đà Nẵng năm 2019 với 100% biểu quyết đồng ý về việc ứng cử viên: Ông CHEN YUNG CHAN, Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý công nghiệp, chuyên gia khai thác Công ty TNHH WANHAI Việt Nam tham gia trở thành thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông CHEN YUNG CHAN nhận 100% biểu quyết đồng ý từ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Cũng tại Đại hội lần này, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ là 4%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền: 39.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng). Tại Nghị quyết số 477/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2019, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã quyết định: “Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào BCTC 06 tháng đầu năm 2019, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và nhu cầu vốn đầu tư sẽ trình ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bất thường) về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018 là 7% và trích lập các quỹ”.

Phòng Kinh doanh

Chia sẻ bài viết qua