Vị trí địa lý

location

Trạm hoa tiêu

  • 16o 10′ vĩ bắc, 108o 11′ kinh đông

Khu vực cảng Tiên Sa

  • ĐN1: 16o12’28’’N, 108o12’12’’E
  • ĐN2: 16o09’16’’N, 108o14’42’’E