Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng gửi Thành phố và Người dân Kawasaki-Nhật Bản.

Tin tức

12-06-2024

Chia sẻ bài viết qua

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 (𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒃𝒂̉𝒏) 𝒎𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉, 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊, 𝒗𝒂̆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒉. 𝑿𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄, 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒂𝒏. C𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 2 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒂́𝒄 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒂̂𝒖”.

 

Phòng CNTT