Luồng hàng hải

Chiều dài luồng từ vùng đón trả hoa tiêu đến hết vũng quay tàu cầu 3 Tiên Sa 6,8 km.
Chiều rộng đáy luồng 110 m.
Cao độ đáy luồng -11,0 m (hệ Hải đồ).
Đê chắn sóng 450 m.

 

Khu vực Tiên Sa

Tổng số chiều dài bến 1,7 km
Cầu cảng TIÊN SA 1A (TS1A)  210 m Độ sâu thiết kế: 11 m
Cầu cảng TIÊN SA 1B (TS1B)  210 m Độ sâu thiết kế: 10 m
Cầu cảng TIÊN SA 2A (TS2A) 185 m Độ sâu thiết kế: 10 m
Cầu cảng TIÊN SA 2B (TS2B) 185 m Độ sâu thiết kế : 11 m

Năng lực khai thác

Năng lực khai thác 12 triệu tấn/ năm.
Tàu container  50.000 DWT.
Tàu khách 170.000 GT (LOA 348m).