Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý III/2022 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng

Tin tức

11-10-2022

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, sáng ngày 11/10/2022, Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III/2022. Dự phiên họp có đầy đủ thành phần gồm Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Phòng Quản trị Thư ký, Ban Kiểm toán nội bộ.

Ông Nguyễn Đình Chung- Chủ tịch HĐQT khai mạc phiên họp

Tại phiên họp, ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý III/2022 và 9 tháng đầu năm 2022. Doanh thu của Công ty trong 9 tháng qua tăng 6,04% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 74,58% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tăng 7,56% so với cùng kỳ và đạt 76,83% so với kế hoạch. Báo cáo đồng thời nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, các giải pháp tháo gỡ và nhiệm vụ trọng tâm của các tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng – báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm của các tháng cuối năm 2022 tại phiên họp

Các thành viên tại phiên họp theo chức năng, nhiệm vụ đã có ý kiến đóng góp để hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Cuối cùng, Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT đã kết luận cuộc họp, nêu ra một số vấn đề cần thực thi trong thời gian tới về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm; nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ nhanh nhất, hài lòng nhất cho khách hàng và một số công tác khác nhằm đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đồng thời định hướng công tác xây dựng kế hoạch cho năm 2023.

PHÒNG CNTT

Chia sẻ bài viết qua