Đảng bộ Cảng Đà Nẵng tổ chức Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Tin tức

16-02-2023

Sáng ngày 16/02/2023, Đảng ủy Cảng Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham dự hội nghị tập huấn có Bí thư, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên), các đồng chí phụ trách tuyên truyền tại các Chi bộ, tiểu đội trưởng Tiểu đội lực lượng tự vệ Cảng Đà nẵng ….

 

Đồng chí Mai Thị Thu – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và thực hiện báo cáo chuyên đề công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí đã trình bày thông tin tổng quan về tình hình phát triển, những tác động ảnh hưởng của internet, mạng xã hội đến mọi mặt đời sống xã hội; yêu cầu của việc bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia trên không gian mạng. Trên cơ sở đó bồi dưỡng thêm về nhận diện, biện pháp, hình thức đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng đối với các cấp ủy Đảng , đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, sai sự thật.

Đ/c Mai Thị Thu – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và thực hiện báo cáo chuyên đề

Qua tập huấn nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã giúp các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Cảng Đà Nẵng  triển khai thực hiện một cách bài bản, chuyên sâu để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kiến thức cho cán bộ, đảng viên trong việc nhận diện, có quan điểm đúng đắn, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

Phòng CNTT

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết qua