Đảng bộ Cảng Đà Nẵng: Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Tin tức

22-02-2023

Cùng với lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng Đà Nẵng còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng; qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.

Đảng bộ Cảng Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2022. Ảnh: T.H

Đảng bộ Cảng Đà Nẵng trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, có 13 tổ chức Đảng trực thuộc, 240 đảng viên. Ông Phan Bảo Lộc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Đà Nẵng cho biết, điểm thuận lợi của Cảng Đà Nẵng là trụ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị đều nằm trên khu vực cận kề nhau trong địa bàn thành phố, cùng lĩnh vực về cung cấp các dịch vụ cảng biển, logistics, xăng dầu… Do đó, thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng được triển khai nhanh chóng, thuận tiện.

Những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị tăng trưởng tốt, bảo đảm thu nhập và đời sống ổn định cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động với môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng kiến, sáng tạo, phát triển. Đặc biệt, hệ thống các tổ chức cơ sở Đảng đã được thực hiện tương ứng với mô hình tổ chức của chuyên môn, đồng bộ với các tổ chức đoàn thể; tạo được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đối với các đơn vị trực thuộc; bảo đảm triển khai tốt các nội dung về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh…

“Hiện các đảng ủy viên, các cấp ủy đảng trực thuộc đều là những cán bộ chủ chốt giữ các chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu trong các đơn vị, doanh nghiệp nên thuận lợi trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn”, ông Lộc nói.

Đại diện UBKT Đảng ủy Cảng Đà Nẵng cho biết, để làm tốt công tác KTGS, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, những năm qua, Đảng ủy Cảng Đà Nẵng chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác KTGS tới 100% cán bộ, đảng viên. Trong năm 2022, cấp ủy các cấp và UBKT Đảng ủy tập trung quán triệt nhiều văn bản về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng như: Kết luận số 21 – KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29-11-2021 của UBKT Trung ương về thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm…

Theo ông Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng, việc quán triệt kịp thời và thường xuyên các quy định của Đảng trong công tác KTGS đã giúp cấp ủy, UBKT các cấp nắm bắt kịp thời các quy định nhằm nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đơn cử như, sau khi triển khai, quán triệt các văn bản quan trọng của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thường xuyên tổ chức các cuộc KTGS việc thực hiện của các tổ chức Đảng gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ đối thoại với người lao động để giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị. Tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương; triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Đến nay, UBKT Đảng ủy chưa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.

“Việc tăng cường công tác KTGS của Đảng ủy đã góp phần đưa hoạt động của các tổ chức Đảng đi vào nền nếp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, UBKT Đảng ủy đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, của UBKT Thành ủy vể công tác KTGS. Qua kết quả KTGS cho thấy,  phần lớn các tổ chức Đảng và đảng viên được KTGS đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa có trường hợp tổ chức Đảng vi phạm bị xử lý; chưa có đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng và đảng viên”, ông Tuấn cho hay.

Báo Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết qua