Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết

Tin tức

03-06-2024

Chia sẻ bài viết qua

Chuyển đổi số là một xu hướng quan trọng và tất yếu của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong suốt quá trình chuyển đổi này, an toàn thông tin (ATTT) đóng vai trò then chốt. Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh khi hạ tầng mạng của các Công ty đang bị tấn công liên tục. Vì vậy, để tăng cường kiến thức về ATTT, Cảng Đà Nẵng đã phối hợp với Viettel IDC tổ chức khóa đào tạo nội bộ “An toàn thông tin trong doanh nghiệp” cho 262 CBCNV, người lao động đang làm việc tại các phòng/ban/trung tâm/đơn vị trực thuộc Cảng Đà Nẵng.

Khóa đào tạo diễn ra trong 02 ngày 30 và 31/5/2024 và được chia làm 04 lớp, đảm bảo số người trên từng lớp không quá nhiều người nhằm giúp tiếp thu tốt các nội dung do các Giảng viên truyền đạt.

Các giảng viên truyền đạt đầy đủ các kiến thức theo chương trình lớp tập huấn, áp dụng những bài học thực tiễn sát với đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị. Các học viên được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề tổng quan về An toàn thông tin (ATTT), thống kê và các cuộc tấn công mạng tiêu biểu, giới thiệu về các hình thức tấn công mạng, những hình thức tấn công nguy hiểm, luật và văn bản ATTT tại Việt Nam, nguy cơ và các rủi ro ATTT với tổ chức, nguy cơ và rủi ro ATTT với cá nhân, cách sử dụng internet an toàn….

Sau khóa học, tất cả học viên đã hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến nhằm nắm vững kiến thức và vận dụng thực tế.

Phòng CNTT