CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tin tức

24-04-2020

Chia sẻ bài viết qua

Vào lúc 8h00 ngày 24/04/2020, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đảm bảo các tiêu chí về giãn cách xã hội. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện của Công ty cổ phần Container Việt Nam và các cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 4.070.603 cổ phần, tương đương 94,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo hoạt động của BKS.

Trong đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Trần Lê Tuấn báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2019. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác dịch vụ Depot container, Kho CFS, Kho ngoại quan và vận tải bằng xe đầu kéo giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiểu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

Đoàn chủ tịch thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược công ty cho năm 2020

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Giám đốc Công ty – Ông Trần Phước Hồng, năm 2019 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu trước thuế đạt 103,9 tỷ đồng vượt 33,22% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 12,7 tỷ đồng vượt 32,31% so với kế hoạch đề ra, chia cổ tức là 15% trên vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Năm 2020, Danalog đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,0 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 15% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự, áp dụng các công nghệ phần mềm mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu sắp đến. Tuy nhiên do ảnh hưởng COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Thế giới nói chung và Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn bất lợi. Vì vậy, phía Công ty Danalog đã xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau tùy theo diễn biến thực tế, kế hoạch kinh doanh có thể điều chỉnh thấp hơn so với năm 2019.

Các cổ đông luôn đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Danalog

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Danalog trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Danalog và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

 

Theo danalog.com.vn