Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý II/2023

Tin tức

12-07-2023

Chia sẻ bài viết qua

Căn cứ Điệu lệ Công ty, chiều ngày 12/7/2023, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý II/2023. Dự phiên họp có Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Phòng Quản trị Thư ký, Ban Kiểm toán nội bộ.

Sau khi ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT khai mạc phiên họp, ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và tiến độ các dự án trọng điểm năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế thế giới vẫn chịu những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột chính trị Nga –Ucraina. Lạm phát tăng cao tại các nước Châu âu, Mỹ đã tác động đáng kể đến nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, người dân thắt chặt chi tiêu và hoạt động vận tải hàng hóa. Giá cước vận tải vẫn trên đà suy giảm, tình trạng dư thừa vỏ container ngày càng lớn do nhu cầu tiêu dùng thế giới liên tục giảm. Nguồn hàng suy giảm bởi các yếu tố đầu vào của thị trường và số lượng đơn hàng sụt giảm khiến các nhà máy phải hoạt động cầm chừng, đóng cửa; xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại bắt đầu từ quý 4/2022. Tuy nhiên, với sự nổ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể Người Lao động, tổng doanh thu dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ 2022 và đạt 50% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 5% so với cùng kỳ 2022 và đạt 50% so với kế hoạch năm 2023.  Đồng thời nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cần tháo gỡ và định hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

Các thành viên tại phiên họp theo chức năng, nhiệm vụ đã có ý kiến đóng góp để hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi, đạt hiệu quả cao.  Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT kết luận cuộc họp, nêu ra một số vấn đề cần thực thi trong thời gian tới. Đó là, Cảng Đà Nẵng tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức, kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng hiệu quả, gọn nhẹ. Đẩy mạnh quản trị điều hành trực tuyến nhằm chỉ đạo sát sao, huy động hết các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều hành một cách chuyên nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, sản xuất phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến doanh nghiệp số hoá, tự động hoá trong việc khai thác và điều hành, đảm bảo bám sát theo các nội dung trong kế hoạch hoạt động của HĐQT đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

PHÒNG CNTT