Bạn cần <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#smallModal">đăng nhập</a> để xem thông tin này