Hướng dẫn sử dụng Cảng điện tửePORT

        I. Hướng dẫn sử dụng dành cho phân hệ – Hãng tàu:

              Nhấn chuột vào đây HDSD cho Hang tau V1

        II. Hướng dẫn sử dụng dành cho phân hệ – Công ty Logistics/ Vận tải:

              Nhấn chuột vào đây HDSD Logistic V3

        III. Hướng dẫn sử dụng bằng video clip, phân hệ – Công ty Logistics/ Vận tải:

           1. Hướng dẫn nhận container có hàng từ Cảng – giao container rỗng cho Cảng:

           

             2. Hướng dẫn nhận container rỗng từ Cảng (cấp rỗng):

           3. Hướng dẫn Giao container có hàng cho Cảng

           4. Hướng dẫn điều xe sau khi khai báo ePORT – Danang port

        III. Giới thiệu Cảng điện tử ePORT – Danang port

Hỗ Trợ:

          – Đăng ký sử dụng Cảng điện tử – ePORT, xin liên hệ phòng Kinh doanh Cảng Đà Nẵng: 02363 822 163

          – Trợ giúp, hướng dẫn sử dụng, xử lý lỗi khi khai báo ePORT, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng – XN Cảng Tiên Sa: 0933.157.159; 02363 848 363.

          – Liên hệ kết nối lệnh giao hàng điện tử eDO, xin liên hệ phòng CNTT Cảng Đà Nẵng: 02363 894 582

              Link đăng nhập ePORT – dành cho công ty Logistics/ Vận tải: https://eport.danangport.com/logistic/login

              Link đăng nhập ePORT – dành cho Hãng tàu: https://eport.danangport.com/carrier/login