Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 – Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Tin tức

18-07-2022

Chia sẻ bài viết qua

 

Theo đó, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế và các điều kiện để huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển theo quy hoạch và thể chế hóa các giải pháp về phân cấp, phân quyền huy động nguồn lực; khai thác nguồn lực từ quỹ đất, mặt nước, nguồn thu từ cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng đầu tư từ nguồn ngân sách.

Mời bạn xem chi tiết tại https://special.nhandan.vn/phat-trien-he-thong-cang-bien-hien-dai/index.html

-Nguồn Báo Nhân dân-