EXTRAORDINARY & PERIODICAL REPORT

12/10/2023 Financial Statements Quarter III 2023
10/08/2023 Reviewed Interim Financial Statement 2023
15/07/2023 Financial Statements Quarter II 2023
13/03/2023 Anual Report 2022
23/02/2023 Audited Financial Statement 2022
30/01/2023 Corporate Governance Report 2022
15/01/2023 Financial Statement Q4 2022
15/10/2022 Financial Statement Q3 2022
15/08/2022 Reviewed Interim Financial Statement 2022
28/07/2022 Corporate Governance Semi-anual Report 2022
15/07/2022 Financial Statement Q2 2022
20/04/2022 Financial Statement Q1 2022
14/08/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018(Đã kiểm toán)
30/07/2018 Báo​ cáo​ tình​ hình​ quản​ trị​ 6 thán​g đ​ầ​u nă​m 2018
18/07/2018 1. Báo Cáo Tài Chính Quý II/2018

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

20/4/2018 CBTT_Báo cáo Quý I năm 2018 
02/04/2018 CBTT_Báo cáo thường niên năm 2017
23/3/2018 CBTT: Báo​ cáo​ kiể​m toán​ 2017

BCTC Kiể​m toán​ 2017

29/1/2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
20/1/2018 CBTT: Báo cáo tài chính quý IV/2017 ( 1 , 2)
17/10/2017 1. Báo cáo tài chính quý III/2017 (12)

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý III/2017

15/8/2017 Báo cáo tái chính giữa niên độ cho kỳ kết thúc ngày 30/6/2017 (Đã kiểm toán)
31/7/2017 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 
18/7/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2/2017
18/7/2017 Báo cáo tài chính Quý 2/2017 (12)
19/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016
19/04/2017 1. Báo cáo tài chính quý I/2017 (12)

2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý I/2017

23/03/2017 Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (12)
25/01/2017 Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 và Phụ lục Báo cáo tình hình quản trị 2016
20/01/2017 Giải trình chenh lệch lợi nhuận sau thuế quý so với cùng kỳ
20/01/2017 Thông báo công bố thông tin và Báo cáo tài chính quý IV/2016
20/10/2016 Thông báo công bố thông tin và Báo cáo tài chính quý III/2016
17/08/2016 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ
17/08/2016  Báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ kỳ 6 tháng
29/07/2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
19/07/2016 1. Báo cáo tài chính quý II/2016
2. Giải trình chênh lệc lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước
30/04/2016 Báo cáo tài chinh quý I hợp nhất quý I-2016      Công bố thông tin
22/04/2016 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kê hoạch 2016 (của Ban Điều Hành)
20/04/2016 Báo cáo Tài chính quý I/2016-Công ty mẹ
31/03/2016 Báo cáo tình hình quản trị 2015

Phụ Lục báo cáo tình hình quản trị năm 2015   

31/03/2016 Báo cáo thường niên năm 2015  
10/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015-Hợp nhất
10/03/2016 Báo cáo tài chính năm 2015-Công ty mẹ
15/02/2016 Báo cáo tài chính quý IV/2015-Hợp nhất
20/01/2016 Báo cáo tài chính quý IV/2015-Công ty mẹ
30/10/2015 Báo cáo tài chính quý III/2015-Hợp nhất
19/10/2015 Báo cáo Tài chính quý III/2015-Công ty mẹ
29/08/2015 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 6 tháng đầu năm
29/08/2015 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm
15/08/2015 Báo cáo Tài chính quý II – Công ty mẹ
15/08/2015 Báo cáo Tài chính quý II – Hợp nhất
29/07/2015 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015       Phụ lục
30/04/2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I/ 2015
30/04/2015 Báo cáo tài chính Quí I/ 2015
20/04/2015 Báo cáo thường niên năm 2014  
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 25/7 đến 31/12/2014 – Hợp nhất
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 25/7 đến 31/12/2014 – Công ty mẹ
30/03/2015 Báo cáo tình hình quản trị Công ty từ 24/07/2014 đến 31/12/2014