Phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý IV_2022 của Cảng Đà Nẵng khẳng định Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022.

Tin tức

08-02-2023

Chia sẻ bài viết qua

Căn cứ Điệu lệ Công ty, chiều ngày 07/02/2023, Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV_2022. Dự phiên họp có Ông Nguyễn Đình Chung – chủ tịch HĐQT, ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Phòng Quản trị Thư ký, Ban Kiểm toán nội bộ.

 

Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT khai mạc phiên họp

 

Ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022. Năm 2022, hoạt động sản xuất Ngành Cảng biển nói chung và Cảng Đà Nẵng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nổ lực của Ban điều hành và CBCNV, Người lao động.. nên các chỉ số kinh doanh của Cảng Đà Nẵng vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định. Sản lượng hàng hóa thông qua gần 13 triệu tấn, Sản lượng container 650.000 TEUS, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành vượt kế hoạch cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu tăng 11%, lợi nhuận tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, đã triển khai các chính sách marketing đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Áp dụng các chính sách linh hoạt đến các forwader, dịch vụ logistics tại thị trường Lào và đã thu hút thêm các mặt hàng mới, các tuyến mới, các hãng tàu lớn đã mở thêm dịch vụ tại Cảng. Công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt chuyển đổi số thành công mang lại tiện ích thiết thực cho khách hàng và người lao động tại Cảng.      

Ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại phiên họp

Tại cuộc họp, Thành viên HĐQT chuyên trách đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022. Năm 2022 vừa qua, Hội đồng quản trị đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với thị trường, thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu, … một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động thông suốt của Công ty. Ban kiểm toán nội bộ đã góp phần giám sát, tư vấn hoàn thiện cơ chế quản trị của Công ty, kiểm soát tài chính chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của Công ty.

Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2023 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro do ảnh hưởng của lạm phát, Chiến tranh Nga – Ukraina, thị trường tiêu thụ siết chặt chi tiêu và giảm đáng kể trong thời gian đến, thị trường lớn Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero covid-19… Bên cạnh đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các cảng biển cạnh tranh trong khu vực. Nhằm chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để đạt được chỉ tiêu được giao trong năm 2023, Hội đồng quản trị thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2023 như sau:

Một là, chỉ đạo Ban điều hành điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt và sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sắp diễn ra.

Hai là, quản trị doanh nghiệp với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, tạo sự hài lòng nhất đến khách hàng.  

Ba là, tập trung mọi nguồn lực cho Dự án đầu tư Cảng Liên Chiểu. Triển khai quyết liệt các bước đầu tư đảm bảo tiến độ, quy trình, thủ tục đầu tư Cảng Liên Chiểu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm từ năm 2022 chuyển sang. Đặc biệt chú trọng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics Cảng Đà Nẵng tại Hòa Nhơn – Hòa Vang, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, không ngừng phát triển công nghệ thông tin theo hướng tự động hóa phát triển Cảng Đà Nẵng thành Cảng thông minh, hiện đại.  

Bốn là, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn, hiệu quả, tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch vốn cho công tác đầu tư phát triển giai đoạn 2023-2027, đặc biệt nguồn vốn cho đầu tư Dự án đầu tư Cảng Liên Chiểu và Dự án đầu tư Trung tâm Logistics Hòa Vang.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực và tính hiệu quả trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Thực hiện rà soát các Quy chế, quy định nội bộ đảm bảo theo đúng với quy định pháp luật hiện hành có liên quan và phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ cho năm 2023.

 

PHÒNG CNTT