Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức thành công phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý II/2022

Tin tức

26-07-2022

Căn cứ Điệu lệ Công ty, sáng ngày 25/7/2022, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý II/2022. Dự phiên họp có đầy đủ thành phần gồm Ông Nguyễn Đình Chung – chủ tịch HĐQT, Ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Phòng Quản trị Thư ký, Ban Kiểm toán nội bộ.

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch HĐQT khai mạc phiên họp

Sau khi ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch HĐQT khai mạc phiên họp, ông Trần Lê Tuấn- Thành viên Hội đồng Quảng trị, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý II/2022 và 6 tháng đầu năm 2022. Doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong 6 tháng qua đã đạt so với kế hoạch. Đồng thời nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cần tháo gỡ và định hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

Ông Trần Lê Tuấn- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Các thành viên tại phiên họp theo chức năng, nhiệm vụ đã có ý kiến đóng góp để hoạt động SXKD của Công ty thuận lợi, đạt hiệu quả cao.  Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT kết luận cuộc họp, nêu ra một số vấn đề cần thực thi trong thời gian tới về đẩy  nhanh các dự án đầu tư; chú trọng công tác thị trường, chăm sóc và giữ chân khách hàng truyền thống; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nội bộ Cảng Đà Nẵng hỗ trợ tốt nhất quá trình sản xuất kinh doanh.

Phòng CNTT

Chia sẻ bài viết qua