Văn bản

STT Tên tài liệu Nội dung Download
1 Pháp lệnh phí và lệ phí Pháp lệnh phí và lệ phí
2 NĐ số 170/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh giá
3 NĐ số 79/CP ngày 22/11/1995 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty HH VN
4 Quyết định 2106/QĐVT giao nhận, bảo quản hàng hóa
5 NĐ số 172/2014/NĐ-CP Quy định về luật thuế