Thông tin cổ đông

16/10/2018 CBTT_Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
17/82018

Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

17/82018 Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
18/6/2018 CBTT-Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
11/5/2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017
7/5/2018  Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017
24/4/2018

1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

2. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

18/4/2018

Nghị quyết về việc sửa đổi, ghi tăng vốn điều lệ

17/4/2018

Tài liệu Đại hội cổ đông thương niên năm 2018

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và chương trình kế hoạch công tác năm 2018

2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

4. Tờ Trình Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng 2018

13/04/2018 CBTT_Giấy Mời Đại Hội Đồng  Cổ Đông thương niên Năm 2018
06/4/2018 Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 
06/4/2018  Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/3/2018 CBTT_Nghị quyết của HĐQT về xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết
20/3/2018 CBTT_Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (1 ; 2)
31/1/2018 CBTT-Gia hạn thời gian thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
5/1/2018

CBTT-Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành đối với cổ đông chưa lưu ký

 

File đính kèm: 

HD Chuyen Nhuong QM.doc

Giay chuyen nhuong quyen mua CK-CDN.doc

Giay dang ky mua CK CDN- chua mo TK tai Cty CK.doc

19/12/2017 CBTT Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
18/12/2017 Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
18/12/2017 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (1, 2)
29/11/2017 CBTT-Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
18/7/2017 Ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
09/5/2017 Thông báo Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2016
13/4/2017

1. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017

 

2. Biên bản ĐHCĐ 2017

 

3. Bảng kê chi tiết bổ sung sửa đổi điều lệ

 

4. Tờ trình ĐHCĐ 2017

 

5. Tờ trình phương án tăng vốn 2017

 

6. Bà Phan Thị Nhị Hà - TV BKS được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty ( Trang 1 2 3 )

 

7. Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Kiều Oanh-Thành viên ban kiểm soát

11/04/2017

1. Đề cử thành viên ban kiểm soát

 

2. Lý lịch bà Phan Thị Nhị Hà (Trang 1 2 3 4)

 

3. Lý lịch bà Trần Thị Kiều Oanh (Trang 1 2 3)

03/04/17

1. Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2017

 

2. Báo của của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

3. Báo cáo của Ban Giám đốc 

31/03/2017

Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

10/3/2017

CBTT: Ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

16/2/2017

1. CBTT_Công tác cán bộ

 

2. HĐQT có Nghị quyết số 141/NQ-HĐQT ngày 16/2/2016 về công tác cán bộ

 

3. Thông báo chức danh và chữ ký của ông Trần Lê Tuấn-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

15/02/2017

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Lê Tuấn-Trưởng ban Kiểm soát

9/12/2016

Thông báo chức danh và chữ ký của ông Lương Đình Minh-Phụ trách HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

1/12/2016

CBTT_Công tác cán bộ

23/11/2016

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu CTCP Cảng Đà Nẵng

21/11/2016

1. CBTT_Về việc hủy niêm yết trên sàn Upcom và chấp thuận niêm yết trên sàn HNX

 

2. CBTT_Hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ 25/11/2016

 

3. CBTT_Chấp thuận niêm yết cổ phiểu Cảng Đà Nẵng

12/10/2016

CBTT-Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

06/10/2016

CBTT-Thông báo quyết định nghĩ hưu để hưởng chế độ BHXH của chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng từ ngày 01/12/2016

29/07/2016

CBTT-Ký Hợp đồng xây dựng công trình

20/06/2016

http://www.nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-chinhsach/item/29899802-cong-bo-danh-sach-86-co-phieu-trong-bang-upcom-premium.html

14/06/2016

Ngày 13/06/2016, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng có nghị quyết số 556/NQ-HĐQT có nội dung thống nhất lựa chọn sàn niêm yết cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

08/06/2016

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH KPMG

07/06/2016

Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cảng Đà Nẵng

03/06/2016

1. Bổ nhiệm ông Dương Đức Xuân-Giám đốc Xí nghiệp Cảng Tiên Sa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng-Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng nghĩ hưu hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 01/06/2016

27/05/2016

Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần XD và TM Cảng Đà Nẵng

26/05/2016

Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần tàu lai

25/05/2016

Công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng

24/05/2016

Công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng

18/05/2016

Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015

12/05/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

05/05/2016

Thông tin đấu giá CP của cảng Đà Nẵng tại Cty CP XD và TM Cảng Đà Nẵng:

1. Cáo bạch  2. Quy chế đấu giá  3. Đăng báo

05/05/2016

Thông tin đấu giá CP của Cảng Đà Nẵng tại Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng:

1. Cáo bạch  2. Quy chế đấu giá  3. Đăng báo

03/05/2016

Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan

27/04/2016

1.Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2.Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

26/04/2016

   Cập nhật:

1. Tờ trình đại hội cổ đông 

2. Báo cáo của Ban giám đốc 

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

25/04/2016

Lý lịch Trần Lê Tuấn

Đề cử Trần Lê Tuấn

20/04/2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN quý I /2016 so với cùng kỳ

11/04/2016

Công bố thông tin       Thư mời Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016      Đơn xin đề cử ứng cử tham gia Ban kiểm soát     

30/03/2016

Bổ nhiệm trưởng phòng Tài chính Kế toán

25/03/2016

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng 

25/03/2016

 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng

18/03/2016

Thoái vốn tại các công ty con   1.Danantug   2.Cotraco  3.Danalog

27/11/2015

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận năm 2016 (công bố thông tin)

01/10/2015

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

16/09/2015

Nghị quyết thoái vốn tại công ty COTRACO và DANATUG

03/09/2015

Thay đổi Trưởng phòng Tài chính-Kế toán

07/07/2015

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

03/07/2015

Nghị quyết dự án Cảng Tiên sa giai đọan II

03/07/2015

Biên bản kiểm phiếu dự án Cảng Tiên sa giai đọan II

03/07/2015

Công bố thông tin phê duyệt dự án Cảng Tiên sa giai đọan II

01/07/2015

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Cảng Đà Nẵng

03/06/2015

Báo cáo thẩm tra dự án Tiên sa Giai đọan II 

03/06/2015

Sở giao thông vận tải thẩm định 

03/06/2015

FS Tiên sa Giai đọan II

03/06/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Dự án ĐTXD Công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa(GĐ2) 

03/06/2015

Thông báo kết quả giao dịch-Bà Phan Thị Kim Dung  (14/05/2015)

03/06/2015

Thông báo trả cổ tức năm 2014(Từ ngày 25/7/2014-31/12/2014)  Công bố thôn g tin

04/05/2015

Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán     

21/04/2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015     

21/04/2015

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015   

21/04/2015

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  (21/04/15)

10/04/2015

Tài liệu ĐHCĐ năm 2015-Qui chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2015

03/06/2015

Tài liệu ĐHCĐ năm 2015-Báo cáo Ban kiểm soát

03/06/2015

Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo họat động HĐQT

03/06/2015

 Tài liệu ĐHCN năm 2015- Báo cáo của Ban điều hành

05/04/2015

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015   

17/3/2015

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4  

12/03/2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Thuộc tính bảng

 

Thông báo kết quả giao dịch các cổ đông nội bộ và người liên quan:

 1.Nguyễn Thu

 2.Nguyễn Hữu Sia 

 3.Nguyễn Xuân Dũng   Hoàng Thị Kim Phụng

 4. Lê Quảng Đức

 5.Phan Bảo Lộc

 6.Đoàn Ngọc Hồng  

 7.Nguyễn Đức Anh

 8.Nguyễn Ngọc Tâm    

 9.Nguyễn Thị Thu Hiền

10. Lê Duy Dương

********************************************************************************

CBTT_Ông Nguyễn Hữu Bảng-Con ông Nguyễn Hữa Sia(Tổng Giám đốc) đăng ký mua 21.000 cổ phần.

CBTT-Bà Phan Thị Kim Dung-Vợ ông Nguyễn Hữu Sia(Tổng Giám đốc) đăng ký mua 3.700CP(07/05/2015)

CBTT-Ông Nguyễn Thu-Chủ tịch HĐQT-Đăng ký mua 20.000CP(19/01/2015)

CBTT-Ông Nguyễn Hữu Sia-TV HĐQT; Tổng Giám đốc-Đăng ký mua 100.000CP    (16/01/2015)

CBTT-Ông Nguyễn Xuân Dũng-TV HĐQT, PhóTổng Giám đốc-Đăng ký mua 10.000CP(20/01/2015)

CBTT-Bà Hoàng Thị Kim Phụng-Vợ ông Nguyễn Xuân Dũng-TV HĐQT, Phó TGĐ-Đăng ký mua 10.000CP(23/01/2015)

CBTT-Ông Nguyễn Xuân Dũng-TV HĐQTPhóTổng Giám đốc-Đăng ký mua 10.000CP(22/01/2015)

CBTT-ÔngLê Quảng Đức-TV HĐQT; Phó Tổng Giám đốc-Đăng ký mua 15.000CP (16/01/2015)

CBTT-Ông Lê Quảng Đức-TV HĐQT, Phó TGĐ-Đăng ký mua 40.000CP  (22/01/2015)

CBTT-ÔngPhan Bảo Lộc-TV HĐQT-Đăng ký mua 17.000CP(16/01/2015)

CBTT-ÔngĐoàn Ngọc Hồng-Thành viên BKS-Đăng ký mua 5.000CP  (19/01/2015)

CBTT-Bà Hoàng Thị Luận-Vợ ông Đoàn Ngọc Hồng-TV BKS_Đăng ký mua 10.000CP(23/01/2015)

CBTT-Bà Lê Thị Thanh Tâm-Vợ ông Lê Duy Dương-Trưởng ban kiểm soát-Đăng ký mua 20.000CP(24/01/2015)

CBTT-ÔngNguyễn Đức Anh-Thành viên BKS-Đăng ký mua 5.000CP  (19/01/2015)

CBTT-Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Trưởng phòng Tài chính-Kế toán-Đăng ký mua 20.000CP(20/01/2015)

CBTT-Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Trưởng phòng Tài chính-Kế toán-Đăng ký mua 30.000CP(22/01/2015)

CBTT- Ông Nguyễn Ngọc Tâm-UQ Công Bố Thông tin-Đăng ký mua 2.300CP(20/01/2015)

CBTT- Ông Nguyễn Ngọc Tâm-UQ Công Bố Thông tin-Đăng ký mua 3.000CP (22/01/2015)

CBTT- Bà Phan Thị Kim Dung - Vợ Ông Nguyễn Hữu Sia - Thông báo kết quả giao dịch mua 3.700CP (14/05/2015)

         Kích chuột vào link trên để xem nội dung xin cảm ơn