Ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

 

- Dịch vụ lưu và cho thuê kho bãi

 

- Lai dắt, hỗ trợ tàu tại cảng

 

- Vận tải đường thủy, đường bộ

 

- Cung ứng xăng dầu

 

- Sửa chữa phương tiện vận tải

 

- Kinh doanh các dịch vụ hàng hải khác