Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức:

 

2. Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

1.

 Ông Trần Lê Tuấn

Chủ tịch HĐQT

2.

 Ông Nguyễn Hữu Sia

Thành viên HĐQT

3.  Ông Lê Quảng Đức Thành viên HĐQT
4.

 Ông Phan Bảo Lộc

Thành viên HĐQT

5.  Ông Trần Tuấn Hải Thành viên HĐQT
6. Ông Lương Đình Minh Thành viên HĐQT

 

 

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH

 

Dương Đức Xuân  Nguyễn Hữu Sia Lê Quảng Đức

PTGĐ Phụ trách Sản xuất

và Kinh doanh 

Tổng Giám Đốc

PTGĐ Phụ trách quan hệ cổ đông,

Hành chính quản trị

(84) 236 382 2517 (84) 236 382 2512 (84) 236 383 0198
DĐ: (84) 913 430 537 DĐ: (84) 903 503 484 DĐ: (84) 903 501 932
ducxuan@danangport.com huusia@danangport.com lequangduc@danangport.com