Cty CP tàu lai Cảng Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 2, Đường Ba Tháng Hai, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 353 8988