Biểu cước Cảng Đà Nẵng và Quyết Định Ban Hành Về Giá

I. BIỂU CƯỚC CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2018

Vui lòng xem chi tiết biểu cước Cảng Đà Nẵng năm 2018 bằng cách click chuột vào một trong những file dưới đây 

STT Nội dung
1 Biểu giá dịch vụ ngoại (tiếng Việt)
2 Biểu giá dịch vụ ngoại (Danang Port  Tariff 2018 )
3 Biểu giá dịch vụ nội địa 

 

II. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VỀ GIÁ

Vui lòng xem chi tiết quyết định của Cảng Đà Nẵng năm 2018 bằng cách click chuột vào một trong những file dưới đây 

STT Nội dung
1 Công Văn 1098/ CĐN-KD  Khuyến Khích giao nhận Container