Thủ tục giao nhận hàng

1. Quy trình đóng nhận hàng tổng hợp

    Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu tại tàu:

 

Bước công việc Thông tin cần trao đổi, tài liệu hồ sơ liên quan Trách nhiệm thực hiện Điện thoại liên hệ với cảng
1.Gửi thông báo tàu đến (dự báo, xác báo)

Cho P.Khai thác Cảng.

– Giấy báo tàu đến.

– Sơ đồ hầm hàng

(Stowage Plan)

-Đặc điểm hàng siêu trường siêu trọng, độc hại…

-Yêu cầu thuê cẩu cảng.

Đại lý tàu 0236.3823173
2.Gửi thông tin về hàng hoá cho XN Xếp dỡ Cảng ít nhất trước 24h khi tàu đến Cảng. Lược khai hàng hoá.

(Cargo Manifest)

Đại lý tàu Tiên sa:    0236.3831199
3.Gửi thông tin về hàng hoá  cho chủ hàng/ người nhận hàng uỷ thác. Vận đơn (Bill of lading)

-Lệnh giao hàng.

-Bảng kê khai hàng hóa

(Packing List).

Đại lý tàu
4.Làm thủ tục Hải quan Xuất trình các hồ sơ theo quy định. Chủ hàng / người nhận hàng uỷ thác.
5.Làm thủ tục nhận hàng tại các XN xếp dỡ Cảng khi đã có xác báo giờ tàu cập cầu -Đăng ký k/hoạch nhận hàng (Số ca, màng,lượng hàng đi thẳng, hàng nhập kho/bãi…)

-Xuất trình các hồ sơ nhận hàng

Chủ hàng / người nhận hàng uỷ thác. Tiên Sa: 0236.3920396
6. Bố trí phương tiện, kiểm viên, chỉ đạo hiện trường để nhận hàng theo k/hoạch đã đăng ký khi tàu cập cầu và có thông báo sẵn sàng làm hàng. -Kiểm tra xác nhận chính xác k/hoạch giao nhận hàng với cảng, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp thực tế . Chủ hàng / người nhận hàng uỷ thác. Tiên sa:    0236.3831199
7.Tiến hành giao nhận hàng từ  tàu à kho / bãi cảng khi tàu mở máng. -Phiếu kiểm đếm giao nhận hàng (tally report)

-Biên bản xác nhận hàng hư hỏng bể vỡ (nếu có).

   -K/viên tàu

 -K/viên Cảng

(tại tàu, tại kho/ bãi)

Tiên sa:    0236.3831199
8.Tiến hành giao nhận hàng từu  tàu à xe đi thẳng .

-Xử lý hàng tổn thất.

(nếu có)

– Phiều kiểm đếm giao nhận hàng (tally report)

– Phiếu vận chuyển nội bộ

– Biên bản xác nhận hàng hư hỏng bể vỡ.

   -K/viên tàu

   -K/vien Cảng.

   -K/viên chủ hàng

-Bảo vệ cổng cảng.

Tiên sa:    0236.3831199

9.Kết toán giao nhận hàng khi kết thúc làm hàng tại tàu. -Phiếu kiểm đếm giao nhận hàng (tally report)

-Biên bản giám định hàng hoá (Survey report).

– ROROC

-Đại diện tàu.

-Đại diện cảng.

Tiên sa:    0236.3831199

 

Quy trình thủ tục giao nhận hàng xuất khẩu tại tàu:

 

Bước công việc Thông tin cần trao đổi, tài liệu hồ sơ liên quan Trách nhiệm thực hiện Điện thoại liên lạc với Cảng
1.Thuê tàu vận tải hàng xuất khẩu. Các điều kiện và hồ sơ liên quan đến việc vận tải và mua bán hàng. -Chủ hàng

-Chủ tàu.

-Ngưòi thuê tàu.

2.Gửi thông báo tàu đến (dự báo, xác báo) cho P.Khai thác và cho chủ hàng. -Giấy báo tàu đến.

-Sơ đồ xếp hàng.

-Đặc điểm lưu ý khi xếp hàng tại tàu (chèn lót, chằng buộc, cân bằng tàu…)

Đại lý tàu

 

0236.3823173

 

3.Triển khai kế hoạch tập kết hàng tại kho/ bãi cảng (nếu cần) khi có dự báo tàu đến. -Yêu cầu thuê cẩu Cảng.

 

Chủ hàng/ người giao hàng uỷ thác

 

Tiên sa: 0236.3831199
4.Gửi thông tin về hàng hoá cho XN xếp dỡ ít nhất 24h trước khi tàu đến cảng. -K/hoạch mở ca màng để tập kết hàng

-Phiếu kiểm đếm giao nhận hàng.

Chủ hàng/ người giao hàng uỷ thác

 

Tiên sa: 0236.3831199
5.Làm thủ tục Hải quan khi đã có xác báo giờ tàu cập cầu . -Số lượng hàng xuất thẳng, số lượng hàng xuất tại kho/ bãi cảng.

 

Chủ hàng/ người giao hàng uỷ thác

 

Tiên Sa: 0236.3831199
6.Làm thủ tục xuất hàng các XN xếp dỡ khi đã có xác báo giờ tàu cập cầu. -Xuất trình các hố sơ theo quy định.

 

Chủ hàng/ người giao hàng uỷ thác

 

Tiên Sa: 0236.3920396
7.Bố trí phương tiện, kiểm viên, chỉ đạo hiện trường để xuất hàng theo k/hoạch đã đăng ký  khi tàu cập cầu và có thông báo sẵn sàng làm hàng. -Lệnh giao hàng,Phiếu  giao hàng, cargo list.

-Đăng ký k/hoạch xuất hàng ( số ca, máng, số lượng hàng xuất thắng, xuất tại kho/bãi cảng…)

Chủ hàng/ người giao hàng uỷ thác

 

Tiên Sa: 0236.3831199
8.Tiến hành giao nhận hàng kho/bãi cảng–.> tàu khi tàu mở máng -Kiểm tra xác nhận chính xác k/hoạch xuất hàng với Cảng; điều chỉnh bổ sung cho phù hợp thực tế. -K/viên tàu

-K/viên cảng

( tại kho/ bãi, tại tàu)

 

Tiên Sa: 0236.3831199
9.Tiến hành giao nhận  hàng xe đi thẳng-à tàu khi tàu mở mảng.

-Xử lý tổn thất hàng ( nếu có)

-Phiếu kiểm đếm hàng.

-Phiếu vận chuyển nội bộ.

-Bbản xac nhận hàng hư hỏng, bể vỡ.

 

-K/viên tàu

-K/viên Cảng

-K/viên chủ hàng.

 

Tiên Sa: 0236.3831199
10.Kết toán giao nhận hàng khi  kết thúc làm hàng tại tàu -Phiếu kiểm đếm hàng.

-Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho.

-Bbản xác nhận hàng hư hỏng bể vỡ.

-Phiếu kiểm/ giao nhận hàng.

-Bbản giám định hàng.

-Vận đơn( B/L)

-Master’ Receipt, Manifest…

-Đại diện tàu

-Đại diện Cảng

 

Tiên Sa: 0236.3831199

 

 

2. Quy trình đóng hàng tại kho CFS Cảng Đà Nẵng, tải xuống tại đây

3. Quy trình nhập hàng tại kho CFS Cảng Đà Nẵng, tải xuống tại đây