XN CẢNG TIÊN SA

 

Diện tích mặt bằng

290.000 m². Trong đó:

Bãi chứa hàng

200.000 m²

Kho C.F.S 1

2.160 m²

Kho C.F.S 2

2.160 m²

Kho tổng hợp

3.148 m²

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

 

Diện tích mặt bằng 

51.037m². Trong đó

Kho ngoại quan + C.F.S

4.095 m²

Kho nội địa   

8.130 m²

Diện tích bãi 

35.018 m²