Cập nhật phiếu xét nghiệm Covid-19 ( dành cho người lao động không thuộc Cảng Đà Nẵng )

Đường dẫn cập nhật phiếu xét nghiệm, click chuột vào đây: