TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

 

STT
Nội dung
1
Thông báo mời họp
2
Giấy đăng ký tham dự đại hội 
3
Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm cổ đông)
4
Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm cá nhân)
5
Giấy ủy quyền tham dự đại hội (của nhóm tổ chức)
6
Đơn xin đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT
7
Đơn xin đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát
8
Phiếu đóng góp ý kiến
9
Dự thảo chương trình đại hội
10
Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
11
Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội
12
Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán tóm tắt
13
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029
14
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024
15
Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập
16
Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và TGĐ năm 2023
17
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029
18
Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024.
19
Tờ trình về các nội dung  xin ý kiến  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
20
Tờ trình về việc công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029
21
Các văn bản ứng cử/ đề cử của Cổ đông
22
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
23
Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên