Biểu cước Cảng Đà Nẵng và Quyết Định Ban Hành Về Giá

I. BIỂU CƯỚC CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2019

Vui lòng xem chi tiết biểu cước Cảng Đà Nẵng năm 2019 bằng cách click chuột vào một trong những file dưới đây

STT Nội dung
1 Biểu giá dịch vụ ngoại (tiếng Việt)
2 Biểu giá dịch vụ ngoại (Danang Port  Tariff 2018 )
3 Biểu giá dịch vụ nội địa 
4 Biểu Cước Giá Tàu Lai Xuân Thiều