Biểu cước Cảng Đà Nẵng và Quyết Định Ban Hành Về Giá

Vui lòng xem chi tiết biểu cước Cảng Đà Nẵng năm 2020 bằng cách click chuột vào một trong những file dưới đây
STT Nội dung
1 Biểu giá dịch vụ ngoại (tiếng Việt)
2 Biểu giá dịch vụ nội địa 
3 Biểu giá dịch vụ ngoại (Danang Port  Tariff 2020)