Thống kê chi tiết sản lượng hàng hóa qua Cảng

SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA NĂM 2017 

Tháng Sản lượng Nhập khẩu Xuất khẩu Nội địa Container
(Tấn) (Tấn) (Tấn) (Tấn) (Teus)
Tháng 1 653,785 214,619 209,240 229,926 29,609
Tháng 2 532,993 181,120 190,809 161,064 21,432
Tháng 3 664,235 183,080 271,552 209,603 30,137
Tháng 4 687,022 189,974 279,251 217,797 30,159
Tháng 5 563,871 168,314 206,008 189,549 30,316
Tháng 6 714,566 189,386 325,181 199,999 30,341
Tháng 7 721,577 186,704 313,159 221,714 29,561
Tháng 8 743,698 183,212 320,265 240,221 30,383
Tháng 9 710,021 181,823 328,157 200,041 27,627
Tháng 10 680,256 200,436 262,014 217,806 28,527
Tháng 11          
Tháng 12          
Tổng 6,672,024 1,878,668 2,705,636 2,087,720 288,092

 

THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG THÔNG QUA NĂM 2011 - 2016

Năm Sản lượng Nhập khẩu Xuất khẩu Nội địa Container Hành khách
  (Tấn) (Teus) (Người)
2011 3,868,545 784,891 1,598,134 1,485,520 114,373 38,190
2012 4,423,388 907,818 1,988,074 1,527,496 144,555 56,746
2013 5,010,238  1,345,060 2,361,018  1,304,160  167,447 115,912
2014  6,022,045 1,576,963 2,285,033  2,160,049  227,367  108,279
2015 6,406,000 1,902,441 2,421,106 2,082,453 258,000    51,891
2016 7,255,000    2,249,948    2,749,704     2,255,348 318,654 136,459