Biểu cước Cảng Đà Nẵng và Quyết Định Ban Hành Về Giá

BIỂU CƯỚC CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2018

Vui lòng xem chi tiết biểu cước Cảng Đà Nẵng năm 2018 bằng cách click chuột vào một trong những file dưới đây 

 

STT Nội dung
1 Biểu giá dịch vụ ngoại (tiếng Việt)
2 Biểu giá dịch vụ nội địa